اندیشگاه آتی‌نگار

آتی‌نگار، اندیشگاهی خصوصی است که در حوزهٔ آینده‌اندیشی و آینده‌نگاری مشغول به فعالیت است. این اندیشگاه تلاش دارد تا درسه زمینهٔ ذیل به ارایهٔ خدمات بپردازد:

  • شناسایی آینده‌های ممکن، باورکردنی، محتمل و مطلوب و ارایهٔ شفاف آنها به مخاطبان
  • تحلیل و مقایسهٔ آینده‌های گوناگون و شناسایی مطلوب‌ها و نامطلوب‌های نهفته در هریک از آینده‌ها، با توجه به معیارها، ارزش‌ها و هنجارهای استفاده‌کنندگان
  • کمک در خلق آینده‌های مطلوب و پرهیز از آینده‌های نامطلوب
طرح تحول راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری- گروه...

در این طرح، هدف تدوین نقشه‌ی جامع علمی کشور با دست‌یابی به سناریوهای آینده‌ي حوزه‌های علم، فناوری و پژوهش به همراه چشم‌انداز علم و فناوری کشور و...

Agrilogo نقشه جامع علمی و فناوری بخش کشاورزی

در این طرح نقشه جامع بخش کشاورزی با مشارکت خبرگان این حوزه به صورت مشارکتی تدوین می‌شود. پس از شناسایی زیربخش‌های اصلی این حوزه و تشکیل پانل‌های...