اندیشگاه آتی‌نگار

دربارهٔ آتی‌نگار

آتی‌نگار، اندیشگاهی خصوصی است که در حوزهٔ آینده‌اندیشی و آینده‌نگاری مشغول به فعالیت است. این اندیشگاه تلاش دارد تا درسه زمینهٔ ذیل به ارایهٔ خدمات بپردازد:

 • شناسایی آینده‌های ممکن، باورکردنی، محتمل و مطلوب و ارایهٔ شفاف آنها به مخاطبان
 • تحلیل و مقایسهٔ آینده‌های گوناگون و شناسایی مطلوب‌ها و نامطلوب‌های نهفته در هریک از آینده‌ها، با * توجه به معیارها، ارزش‌ها و هنجارهای استفاده‌کنندگان
 • کمک در خلق آینده‌های مطلوب و پرهیز از آینده‌های نامطلوب

اندیشگاه آتی‌نگار باور دارد که هر فرد یا جامعه‌ای در سایهٔ آیندهٔ خود و آن‌چه که مایل است باشد، در مقابل آن‌چه که اکنون هست، ظهور یافته و رفتار می‌کند.

این اندیشگاه پروژه‌های مختلفی را در زمینه‌های گوناگونی اجرا کرده است، و پذیرای هر گونه‌ای از همکاری با بخش عمومی و بخش خصوصی است، و در ضمن همکاری‌ با گروه‌های تخصصی را در اولویت قرار می‌دهد.

آتی‌نگار به صورت‌های ذیل در اجرای پروژه‌ها همکاری دارد: اجرای پروژه های مطالعاتی- پژوهشی به صورت پیمان‌کاری، مشاوره در پروژه‌ها، ایفای نقش تسهیل‌کنندگی در پروژه‌ها و آموزش افراد به منظور استفاده از ابزارها و روش‌های گوناگون آینده‌اندیشی و آینده‌پژوهی.

حوزه فعالیت تخصصی

 • آینده‌پژوهی (چارچوب نظری، روش‌شناسی و اجرا)
 • آینده‌نگاری
 • سناریونگاری
 • ره‌نگاشت
 • مدیریت دانش
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی پابرجا
 • برنامه‌ریزی برپایهٔ فرض
 • تفکر ارزشی
 • مطالعات میان رشته‌ای با محوریت پنج حوزه اصلی (STEEP):
  • اجتـماعی و فرهنگی (S)
  • فناورانه (T)
  • اقتصادی (E)
  • زیست محیطی (E)
  • سیاسی (P)