اندیشگاه آتی‌نگار

پروژه‌ها

ره‌نگاشت (نقشه راه) علوم و فناوری‌های چاپ‌، پوشش و رنگ

در این طرح ره‌نگاشت چاپ، پوشش و رنگ به همراه نگاشت علم و فناوری در این حوزه‌ها با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و متن‌کاوی در مقالات و پتنت‌ها انجام شده و کاربردهای آن در صنایع مرتبط شناسایی و تحلیل خواهد شد.

آینده‌پژوهی صنعت الکترونیک در ایران و جهان

در این طرح تلاش می‌شود تا پس از بررسی وضعیت فعلی صنعت الکترونیک در جهان و ایران، سناریوهای آینده‌ي این صنعت تدوین شده تا صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‌ی بتواند با توجه به سناریوهای بلندمدت این حوزه، راهبردها و سیاست‌های آتی خود را مشخص نموده و در راستای آن‌ها اقدام نماید. در نهایت در خصوص برخی از محصولات و بازارهای مورد تمرکز، ره‌نگاشت فناوری تهیه می‌شود.

Hamedan-logo

آینده‌نگاری آمایش استان همدان

در این طرح حوزه‌های مورد تمرکز استان توسط روش دلفی و با مشارکت خبرگان مورد پرسش قرار خواهد گرفت و سپس چشم‌انداز استان، سناریوهای آینده‌‌ی حوزه‌های هدف و راهبردهای پابرجا در هر یک از حوزه‌ها تا افق زمانی مربوطه ارایه خواهد شد.

نقشه راه کانون هماهنگی فناوری رنگ

در این طرح ره‌نگاشت کانون هماهنگی فناوری رنگ با تمرکز بر پیشران‌های این صنعت و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت رنگ، خروجی‌هایی از جنس برنامه خواهد داشت. کانون هماهنگی فناوری رنگ در راستای رفع چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، برنامه‌های اقدام را در دستور کار خود قرار داده و تلاش خواهد کرد تا با استفاده از اهرم‌های قانونی موجود، چالش‌ها را مرتفع و از فرصت‌ها استفاده نماید.

تهیه نیمرخ اجتماعی و فرهنگی محلات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

در طرح تهیه نیمرخ محلات اجتماعی و فرهنگی، نیمرخ یا اطلاعات ضروری و پایه اجتماعی و فرهنگی محلات تهران (شامل ۳۷۵محله) که برای برنامه‌ریزی موثر محلی مورد نیاز است، جمع‌آوری شد. در این طرح گروه مطالعات اجتماعی اندیشگاه آتی‌نگار نخست مسوولیت طراحی مدل و تهیه دستورالعمل اجرایی و سپس نظارت اجرایی بر طرح را بر عهده داشت. فاز اجرایی پروژه با حضور ۲۲ مجری برای ۲۲ منطقه تهران، انجام و با نظارت آتی‌نگار به پایان رسید. کتابی از خروجی‌های این طرح در دست چاپ است.

نقشه‌ی راه سیستم‌های پیام

در این طرح ره‌نگاشت یا نقشه‌ی راه سیستم‌های پیام توسط شرکت آتی‌نگار، تدین و ترسیم می‌شود. داده‌ها و ورودی‌های تخصصی ره‌نگاشت‌ها توسط شرکت پیک‌آسا تهیه شده و روش‌شناسی، تهیه‌ي ره‌نگاشت، پیشران‌های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توسط آتی‌نگار تهیه می‌شوند.

Agrilogo

نقشه جامع علمی و فناوری بخش کشاورزی

در این طرح نقشه جامع بخش کشاورزی با مشارکت خبرگان این حوزه به صورت مشارکتی تدوین می‌شود. پس از شناسایی زیربخش‌های اصلی این حوزه و تشکیل پانل‌های تخصصی، آینده‌ی مطلوب این بخش، آینده‌های بدیل پیش‌رو، نقشه‌ی علم بخش کشاورزی و برنامه‌ی پابرجا برای سیاست‌ها، راهبردها و اهداف وزارتخانه تدوین می‌شود.

طرح تحول راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری- گروه آینده‌نگری

در این طرح، هدف تدوین نقشه‌ی جامع علمی کشور با دست‌یابی به سناریوهای آینده‌ي حوزه‌های علم، فناوری و پژوهش به همراه چشم‌انداز علم و فناوری کشور و اهداف، راهبردها، راهکارها و برنامه‌های مربوطه، نگاشت نهادی نهادهای مربوطه و در نهایت ارایه‌ی نقشه‌ی راه مناسب کشور و راهبردها و سیاست‌های پابرجای آن، بوده است.