اندیشگاه آتی‌نگار

Agrilogo

نقشه جامع علمی و فناوری بخش کشاورزی

در این طرح نقشه جامع بخش کشاورزی با مشارکت خبرگان این حوزه به صورت مشارکتی تدوین می‌شود. پس از شناسایی زیربخش‌های اصلی این حوزه و تشکیل پانل‌های تخصصی، آینده‌ی مطلوب این بخش، آینده‌های بدیل پیش‌رو، نقشه‌ی علم بخش کشاورزی و برنامه‌ی پابرجا برای سیاست‌ها، راهبردها و اهداف وزارتخانه تدوین می‌شود.

برخی از مهم‌ترین خروجی‌های این طرح عبارتند از:

  • روش‌شناسی برنامه
  • تعیین قلمرو برنامه
  • پیش‌ران‌های هر حوزه
  • سناریوهای آینده‌ی بخش کشاورزی
  • چشم‌انداز و اولویت‌های بخش کشاورزی
  • برنامه‌ریزی پابرجای راهبردها و اهداف بخش کشاورزی

کارفرما: پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی

مدت زمان اجرا: ۱۰ ماه

در حال انجام