اندیشگاه آتی‌نگار

ره‌نگاشت (نقشه راه) علوم و فناوری‌های چاپ‌، پوشش و رنگ

در این طرح ره‌نگاشت چاپ، پوشش و رنگ به همراه نگاشت علم و فناوری در این حوزه‌ها با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و متن‌کاوی در مقالات و پتنت‌ها انجام شده و کاربردهای آن در صنایع مرتبط شناسایی و تحلیل خواهد شد.

مهم‌ترین خروجی‌های این طرح عبارتند از:

  • گزارش روش‌شناسی پروژه
  • گزارش پیشران‌ها و عوامل کلیدی در تکنولوژی چاپ، پوشش و رنگ
  • گزارش تحلیل مقالات و ثبت اختراعات حوزه‌های مرتبط با چاپ، پوشش و رنگ
  • گزارش ره‌نگاشت چاپ، پوشش و رنگ

کارفرما: پژوهشگاه رنگ

مدت زمان اجرا: ۶ ماه

در حال انجام