اندیشگاه آتی‌نگار

آینده‌پژوهی صنعت الکترونیک در ایران و جهان

در این طرح تلاش می‌شود تا پس از بررسی وضعیت فعلی صنعت الکترونیک در جهان و ایران، سناریوهای آینده‌ي این صنعت تدوین شده تا صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‌ی بتواند با توجه به سناریوهای بلندمدت این حوزه، راهبردها و سیاست‌های آتی خود را مشخص نموده و در راستای آن‌ها اقدام نماید. در نهایت در خصوص برخی از محصولات و بازارهای مورد تمرکز، ره‌نگاشت فناوری تهیه می‌شود. خروجی‌های این طرح به شرح زیر می‌باشند:

  • روش‌شناسی و تعیین قلمرو طرح
  • تدوین طبقه‌بندی مناسبی از زیربخش‌های صنعت الکترونیک به‌منظور توسعه‌ی صنعت الکترونیک
  • بررسی سناریوهای جهانی در حوزه‌های مورد بررسی
  • تدوین سناریوهای ملی در حوزه‌های مورد بررسی
  • آزمون پابرجایی سیاست‌ها، راهبردها و اهداف در هر یک از سناریوها

کارفرما: صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه‌ي الکترونیک- وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مدت زمان اجرا: ۱۲ ماه

در حال انجام