اندیشگاه آتی‌نگار

Hamedan-logo

آینده‌نگاری آمایش استان همدان

در این طرح حوزه‌های مورد تمرکز استان توسط روش دلفی و با مشارکت خبرگان مورد پرسش قرار خواهد گرفت و سپس چشم‌انداز استان، سناریوهای آینده‌‌ی حوزه‌های هدف و راهبردهای پابرجا در هر یک از حوزه‌ها تا افق زمانی مربوطه ارایه خواهد شد. مهم‌ترین خروجی‌های این طرح عبارتند از:

  • گزارش روش‌شناسی برنامه گزارش تعیین قلمرو برنامه
  • تهیه بانک اطلاعات خبرگان
  • تهیه، ارسال و تحلیل پرسش‌نامه‌های دلفی
  • سناریوهای آینده‌ي حوزه‌ی استان همدان
  • تحلیل حوزه‌های مورد تمرکز در شرح خدمات برنامه آمایش استان همدان در هر یک از سناریوها
  • گزارش وضعیت مطلوب و مولفه‌های چشم‌انداز
  • گزارش برنامه‌ریزی پابرجا

کارفرما: استانداری همدان با همکاری دانشگاه بوعلی سینا

مدت زمان اجرا: ۹ ماه

در حال انجام