اندیشگاه آتی‌نگار

نقشه راه کانون هماهنگی فناوری رنگ

در این طرح ره‌نگاشت کانون هماهنگی فناوری رنگ با تمرکز بر پیشران‌های این صنعت و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت رنگ، خروجی‌هایی از جنس برنامه خواهد داشت. کانون هماهنگی فناوری رنگ در راستای رفع چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، برنامه‌های اقدام را در دستور کار خود قرار داده و تلاش خواهد کرد تا با استفاده از اهرم‌های قانونی موجود، چالش‌ها را مرتفع و از فرصت‌ها استفاده نماید.

مهم‌ترین خروجی‌های این طرح عبارتند از:

  • گزارش روش‌شناسی پروژه
  • گزارش پیشران‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فناورانه و قانونی صنایع مرتبط با صنعت رنگ
  • گزارش ره‌نگاشت کانون هماهنگی فناوری رنگ

کارفرما: پژوهشگاه رنگ

مدت زمان اجرا: ۶ ماه

در حال انجام