اندیشگاه آتی‌نگار

نقشه‌ی راه سیستم‌های پیام

در این طرح ره‌نگاشت یا نقشه‌ی راه سیستم‌های پیام توسط شرکت آتی‌نگار، تدین و ترسیم می‌شود. داده‌ها و ورودی‌های تخصصی ره‌نگاشت‌ها توسط شرکت پیک‌آسا تهیه شده و روش‌شناسی، تهیه‌ي ره‌نگاشت، پیشران‌های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توسط آتی‌نگار تهیه می‌شوند.

برخی از خروجی‌های این طرح عبارتند از:

  • روش‌شناسی طرح به علاوه‌ی روش‌شناسی تلفیق و یکپارچه نمودن گزارش‌های گروه‌های تخصصی با گروه روش‌شناسی و متخصصین فرایندی
  • پیشران‌های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی که بر آینده‌ی سیستم‌های پیام تاثیرگذار بوده یا اثرات تحولات سیستم‌های پیام بر این حوزه‌ها شناسایی و تدوین می‌شوند.
  • ره‌نگاشت نهایی سیستم‌های پیام به‌علاوه‌ی زیرره‌نگاشت‌های مربوطه

کارفرما: شرکت همراه اول شرکت همکار: شرکت پیک‌آسا

مدت زمان اجرا: ۶ ماه