اندیشگاه آتی‌نگار

طرح تحول راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری- گروه آینده‌نگری

در این طرح، هدف تدوین نقشه‌ی جامع علمی کشور با دست‌یابی به سناریوهای آینده‌ي حوزه‌های علم، فناوری و پژوهش به همراه چشم‌انداز علم و فناوری کشور و اهداف، راهبردها، راهکارها و برنامه‌های مربوطه، نگاشت نهادی نهادهای مربوطه و در نهایت ارایه‌ی نقشه‌ی راه مناسب کشور و راهبردها و سیاست‌های پابرجای آن، بوده است. خروجی نهایی این پروژه به عنوان سند نقشه‌ی جامع علمی کشور ارایه شده است و خروجی‌های کارگروه آینده‌نگری عبارتند از:

روش‌شناسی

 • تعیین قلمرو
 • عوامل کلیدی حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری
 • سناریوها، چشم‌اندازها و راهبردهای کشورهای منتخب در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری
 • شاخص‌هاي وضع موجود و وضع مطلوب علم و فناوری کشور در هر حوزه
 • نیروهای پیشران اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، سیاسی و زیست‌محیطی
 • سناریوهای آینده‌ی علم و فناوری جهان
 • سناریوهای آینده‌ی علم و فناوری ایران
 • ره‌نگاشت منتخب علم و فناوری ایران
 • پنجره‌ی فرصت‌ها: فرصت‌های آینده‌ی ج.ا.ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری
 • کلیدواژه‌های چشم‌انداز علم و فناوری کشور
 • راهبردهای پابرجای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز علم و فناوری ج.ا.ایران
 • تهیه‌ی شبکه‌ی اهداف و ارتباط میان اهداف در سند نقشه‌ی جامع علمی کشور
 • تدوین اولویت‌های علم و فناوری کشور در افق ۱۴۰۴

مدت زمان اجرا: ۸ ماه